ข้อตกลง

โปรดอ่านเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
1. ศึกษารายละเอียดประกาศเรื่องการเปิดรับสมัคร และคู่มือการใช้งานระบบการสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอดรุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เรียบร้อยก่อน รายละเอียด
2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะข้อมูลที่ท่านกรอกจะมีผลต่อการพิจารณา
3. หากตรวจภายหลังแล้วพบว่าข้อมูลที่ท่านกรอกเป็นเท็จจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ